Obnovujeme
zdroje Zeme

O nás

Naša filozofia

Zakladatelia nášho projektu a následne jeho ďalší partneri boli pri zrode a rozvoji novej podnikateľskej myšlienky zameraní na cieľ, ako sa začleniť medzi tých obyvateľov našej planéty, ktorým životné prostredie nie je ľahostajné a jeho obnova je pre život ďalších generácií nevyhnutnou podmienkou pre normálnu budúcu existenciu na Zemi.

Sme presvedčení, že môžeme v rámci tohto zámeru prepojiť našu životnú filozofiou s našimi podnikateľskými zámermi a riešiť tak otázky, ktoré sú na nás kladené dennodenne v našom blízkom aj vzdialenom okolí.

Postavili sme preto pred seba nasledovnú víziu:

Chceme byť lídrom v komplexnom riešení environmentálnych výziev spojených so spracovaním bioodpadov, výroby zelenej energie a regeneráciou pôdy v celosvetovom meradle.

Náš projekt už dnes presiahol hranice nášho kraja, krajiny aj európskeho priestoru.

Sme radi, že môžeme na tomto projekte spolupracovať s odborníkmi a firmami, ktorí majú rovnaké osobné nastavenie a životnú filozofiu.

Video k základnej filozofii našej firmy

Spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov, využitie ich živín pre pôdny substrát effeco by ZZ a tiež ich energetické zhodnotenie od spoločnosti Zdroje Zeme sú komplexným riešením pre samosprávy, priemysel a poľnohospodárstvo. Spoluautor riešenia BIOGRADA Miroslav Marynčák a technický líder BIOGRADA a predseda predstavenstva spoločnosti Zdroje Zeme Vladimír Veselovský prezradili základnú filozofiu firmy v krátkom rozhovore.

Video - nové bioprodukty na regeneráciu pôdy

Projekt Biograda reprezentuje novú generáciu technológií podporujúcich nové princípy regeneratívneho poľnohospodárstva. Aplikácia týchto princípov podporuje odolnosť pôdy voči súčasným klimatickým zmenám. Effeco by ZZ je pôdnym regenerátorom, ktorý môže byť modifikovaný podľa požiadaviek, ktoré sú kladené na pôdu. Viac podľa priloženého videa.

Štrukturálne fondy EÚ

Projekt Biograda sa úspešne uchádzal v Bruseli v programe HORIZON 2020 o podporu
z programu „The EU Framework Programme for Research and Innovation 2014-2020“
a získal ocenenie „SEAL OF EXCELLENCE“ udelený Európskou Komisiou pod názvom
„The project proposal 969709, EFFECO Circular solution for bio-waste, energy,
soil and agriculture“

Náš projekt sa uchádzal o viacero ďaľších podpôr zo štrukturálnych fondov, z ktorých dosiaľ realizujeme nasledovné:

Projekt SOE (MH SR)

Kód projektu: 313031BDY1

Názov projektu:
EFFECO – Cirkulárne riešenie pre bioodpad, energiu, pôdu a poľnohospodárstvo

Výzva:
OPII-MH/DP/2021/11.3-32 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

Stručný popis projektu:
V rámci hlavnej aktivity projektu “Podpora projektov so známkou excelentnosti za kvalitu” je riešená inovácia EFFECO – vývoj regeneračného substrátu a samotný proces jeho výroby – obe oblasti majú patenty registrované v skoro 60 krajinách sveta. Našu pilotnú lokalitu Horný Jatov meníme aj s príspevkami tohto fondu zo znečisteného brownfieldu na experimentálnu a pilotnú výrobnú prevádzku s technologickými celkami na tento účel vyvinutými.

Projekt SOE (MH SR)

PROJEKT V16 (MŽP SR)

Kód projektu: 310011Z957
Názov projektu:
Zhodnocovanie odpadov a príprava na ich opätovné použitie a recykláciu

Výzva:
OPKZP-PO1-SC111-2016-16 – 16. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Stručný popis projektu:
Základom predkladaného projektu je spracovanie biologicky rozložiteľných (aj komunálnych) odpadov z okolitých obcí a miest, výrobných prevádzok ekologickou a efektívnou formou za pomoci špecializovaných strojov, zariadení a technológie. Hlavným cieľom je spracovanie bioodpadu formou, aby nedochádzalo k jeho skladovaniu a to priebežným spracovaním a bez ďalších odpadov, kedy sa výstupný produkt stáva konečnou surovinou alebo surovinou pre ďalšie využitie v poľnohospodárstve. Zariadenia, ktoré žiadateľ plánuje zakúpiť z projektu, zabezpečia dotriedenie BRO a jeho prípravu na ďalšiu úpravu a použitie, čím prispeje k napĺňaniu stratégii SR ako aj regiónu Nitrianskeho kraja v oblasti BRO.

PROJEKT V16 (MŽP SR)

 

PROJEKT V77

Kód projektu: NFP310010CPW2
Názov projektu:
Technológia spracovania BRO formou suchej fermentácie

Programové obdobie: 2014-2020

Výzva:

OPKZP-PO1-SC111-2022-77 – 77. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP zameraná na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podpora energie z nie nebezpečných odpadov

 

Stručný popis projektu:

Predmetom realizácie projektu je celkové navýšenie zhodnocovania BRO procesom suchej fermentácie v rámci vytvorenia novej súčasti bioplynovej stanice. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, a to príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Súčasťou investičných výdavkov sú technologické celky potrebné na realizáciu procesu suchej fermentácie v rámci zhodnocovania BRO/BRKO. V projekte realizovaná podaktivita, a to výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie BRO, vrátane produkcie bioplynu využívaného na KVET.

PROJEKT V77

Dokumenty k projektom spolufinancovaným EÚ

 

MH SR SoE

Dodatok č. 2 RD PD

Dodatok č. 2 RD Poradenstvo marketing, komunikácia, PR

Dodatok č. 3 RD PD

Mandátna zmluva PS

Mandátna zmluva 01 2023 zverejnenie

Mandátna zmluva PR

Mandátna zmluva zmluvné vzťahy

Mantatna_zmluva_01_2023_zverejnenie

Mandátna zmluva ZZ PR

Príloha č. 3 Mandátna zmluva- ZZ PR

Príloha č. 3 RD k Výzve letenky ubytovanie ZZ

Príloha č. 3 Výzva RD PD

Rámcová dohoda DS

RD_vo52022

Vyhodnotenie projektová dokumentácia

Výzva na predkladanie ponúk PR ZZ 2023

Výzva na predkladanie ponúk PR ZZ

Výzva na predkladanie ponúk projektová dokumentácia

Výzva na predkladanie ponúk zmluvné vzťahy

Výzva na prekladanie ponúk letenky ubytovanie ZZ

Zmluva projektová dokumentácia

 

V16

Vyhodnotenie hygienizačná linka

Vyhodnotenie manipulátory na spracovanei BRO a BRKO

Vyhodnotenie mobilné stroje na spracovanie BRO a BRKO

Vyhodnotenie saci bager

Vyhodnotenie ťahač a valník

Výzva č. 16 Linka Príloha 4

Výzva č. 16 Linka

Výzva č. 16 Manipulátory na spracovanie BRO a BRKO

Výzva č. 16 Mobilné stroje na spracovanie BRO a BRKO

Výzva č. 16 Príloha 3

Výzva č. 16 Príloha 4

Výzva č. 16 Projektová dokumentácia

Výzva č. 16 saci bager

Výzva č. 16 ťahač a valník

Výzva č. 16

 

V77

V77 Záznam z prieskumu trhu manipulátor zverejnenie

V77 Záznam z prieskumu trhu Spracovanie BRO zverejnenie

This site is registered on wpml.org as a development site.