Obnovujeme
zdroje Zeme

Obnoviteľná energia

Cieľom je vytvoriť technologické a stavebné podmienky, ktoré budú smerovať k zvýšeniu miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov so zameraním na výrobu energie. Ide o spojenie suchej (kontajnerovej) a mokrej (BPS) fermentácie do efektívneho celku tak, aby sa efektívne zachytával vygenerovaný bioplyn.

Zhodnotením biologicky rozložiteľného odpadu / biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ako vstupov, závod vyprodukuje spolu v procese suchej aj mokrej fermentácie energiu na úrovni 42 500 000 kWh ročne.

V rámci dnešnej prevádzky závod produkuje z bioplynu cez kogeneračnú jednotku elektrickú energiu, ktorú dodáva do rozvodnej siete pre účely ostrovnej prevádzky závodu. Vyrobená elektrická energia je v našom prípade dodávaná cez trafostanicu do distribučnej siete ZSE.

Objem surového bioplynu (cca 7 820 000 Nm3) vygenerovný fermentačným procesom sa okrem spaľovania jeho časti v kogeneračnej jednotke bude následne transformovať čistením na jeho hlavné zložky, ako čistý metán a čistý CO2.

Po inštalácii čistiacej stanice plynu bude pilotný závod v Hornom Jatove schopný vyprodukovať pri maximálnom výkone objem zeleného biometánu na úrovni 3 810 000 Nm3/rok. Biometán má rovnaké možnosti využitia ako zemný plyn. Avšak jeho vyššia hodnota spočíva v CO2 neutrálnej produkcii, environmentálne šetrnej likvidácii biologicky rozložiteľných odpadov, podpore poľnohospodárstva a výrobe kvalitného biologického hnojiva.

Ďalšou zložkou bioplynu je zelený CO2, ktorého vyprodukovaný objem pri danej kapacite bioplynu bude približne 6800 t/rok. 

Tepelná energia, ktorá vzniká v procese má využitie vo forme ostrovnej prevádzky pre potreby technologického procesu a vykurovania stavieb v areáli firmy.

 

Kontakt

This site is registered on wpml.org as a development site.