Obnovujeme
zdroje Zeme

Naše bio-produkty

Biouhlík

Proces výroby biouhlíka v závode Horný Jatov je zároveň udržateľným spôsobom likvidácie zvyškového materiálu: zhodnotenú biomasu, ktorá vznikla fermentáciou alebo kompostovaním organického odpadu, je často krát zložité ďalej spracovať alebo recyklovať. Vo väčšine prípadov je jednoducho vyvážaná na polia ako hnojivo, čo však nie je dlhodobo udržateľné, nakoľko tento spôsob likvidácie predstavuje záťaž pre pôdu. Karbonizácia však umožňuje efektívne zneškodniť tieto zvyšky a zmeniť ich na užitočný produkt.

Výroba stabilného a vysokoúčinného uhlíka: Karbonizácia, ktorá prebieha za podmienok vysokej teploty a nízkej kyslíkovej koncentrácie vytvára biouhlík s vynikajúcimi vlastnosťami, ktorý je stabilný, odolný voči rozkladu a môže sa využiť ako dlhodobé úložisko uhlíka v pôde (takzv. C-sink).

Kontakt

Náš biouhlík má niekoľko významných pozitív:

Zlepšenie kvality pôdy

Pridanie biouhlíka do pôdy má pozitívny vplyv na jej kvalitu. Biouhlík pôsobí ako pôdny ameliorant, zlepšuje jej štruktúru, retenciu vody a schopnosť udržiavať živiny. Tým sa zvyšuje úrodnosť pôdy a podporuje rast plodín.

Zníženie emisií skleníkových plynov

Biouhlík je uhlík, ktorý bol karbonizáciou extrahovaný zo zvyškového materiálu, čím bolo zabránené jeho opätovnému vstupu do životného prostredia škodlivým spôsobom. Použitie biouhlíka v pôde môže pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov, pretože ukladá uhlík do pôdy namiesto jeho uvoľňovania do atmosféry.

Podpora obnoviteľnej energie

Proces karbonizácie a výroba biouhlíka je súčasťou cyklu obnoviteľnej energie. Využitím zvyškovej biomasy po zhodnotení materiálu, ako vstupu pre karbonizáciu sa získava obnoviteľný zdroj energie, a zároveň sa vytvára hodnotný produkt.

Potenciál pre využitie biouhlíka siaha do mnohých odvetví, cez poľnohospodárstvo, energetiku, stavebníctvo, potravinárstvo až po kozmetické produkty a liečivá. V súčasnej dobe prebieha inštalácia vlastného a interne nadizajnovaného technologického zariadenia pre karbonizáciu, ktorého cieľové a prevádzkové parametre boli navrhnuté v súlade s podmienkami nutnými pre budúce obdržanie certifikácie Eurpean Biochar Certificate od Carbon Standards International.

Effeco by ZZ

Effeco by ZZ je biouhlíkový regeneračný a zúrodňovací substrát. Je to nielen 100% biologické hnojivo, ale predovšetkým regeneračný substrát na báze biouhlíka pre dlhodobú regeneráciu degradovaných pôd s návratom k historicky prírodným zákonitostiam a na základe najnovších svetových trendov.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave vydal rozhodnutie vo veci povolenia o použití substrátu effeco by ZZ ako hnojiva v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike.

Na vývoji, výrobe a využití substrátu effeco by ZZ spolupracuje aj odborná skupina Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, katedry pedológie a geológie na fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov. Chemické analýzy a zloženie vstupných surovín ako i konečného výrobku sú posudzované na akademickej pôde, ale aj certifikovanými laboratóriami. Účinnosť bola overovaná nielen v laboratórnych podmienkach na vzorke viacerých druhoch pôd, ale priamo aj v poľných podmienkach slovenských fariem a na reálnych plodinách.

Tento patentovaný bio-substrát, vyvinutý v rámci nášho projektu Biograda, vzniká použitím biouhlíka a jeho miešaním s výživovými zložkami a pojivami, následne sušením konečného substrátu, úpravou substrátu peletovaním a balením do veľkoobjemových textilných vakov, prípadne do malospotrebiteľského balenia.

Effeco by ZZ je vhodným biosubstrátom pre zlepšenie kvality poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola nielen vplyvom intenzívnej poľnohospodárskej činnosti degradovaná o organickú zložku a živiny. Tiež je vhodným prostriedkom na aplikáciu do málo úrodnej pôdy alebo neobrábanej pôdy pre jej biologickú regeneráciu a zvýšenie poľnohospodárskych výnosov.

Biouhlík pridávaný do substrátu napomáha veľkou mierou na ukladanie CO2 do pôdy a jeho postupného uvoľňovania ako tlejúca organická zložka. Okrem toho pôsobí ako jeden z činiteľov zmierňovania klimatických zmien na zemi. Tieto jeho výhody dávajú biouhlíku potenciál zvýšiť potravinovú a energetickú sebestačnosť zároveň s prispením k boju proti zmene klímy.

Výhody bio-substrátu effeco by ZZ

Ekologické

Effeco by ZZ  je prírodné hnojivo bez chémie, vyrobené na báze biouhlíka a prírodných aditív. Zadržiava vodu v pôde vzhľadom na poréznu mikroštruktúru biouhlíka a revitalizuje pôdy cestou úpravy pH kyslých pôd a sanácie pôdy od ťažkých kovov.

Ekonomické

Aplikáciou effeca by ZZ sa dosahuje vyššia úrodnosť a produkčná schopnosť pôd. Tým prispieva k znižovaniu nákladov na iné spôsoby hnojenia a zníženie potreby zavlažovania.

Udržateľné životné prostredie

Vzhľadom na primárny zdroj effeca by ZZ, ktorým je spracovanie bioodpadov zaručuje ich neobmedzenú recykláciu, využiva ich následne po technologickom spracovaní na rekultiváciu pôdy nižšej kvality, zlepšuje jej chemické, fyzikálne, biologické vlastnosti a obmedzuje eróziu pôdy

Zabraňuje degradácii pôdy

Aplikáciou effeca by ZZ do pôdy, priemerne v objeme cca 10 ton na hektár (v závislosti od kvality a stavu degradácie pôdy) dosiahneme účinok vrátenia cca 5 ton pôdneho organického uhlíka do pôdy, ktorý nahradí ročnú stratu pri štandardných obilninách vo výške cca 4,5 tony uhlíka na hektár. Tento proces ukladania effeca by ZZ do pôdy je potrebné opakovať po 3-5 rokoch, čo zaručí permanentné ukladanie uhlíka do pôdy a jej výživu.

Nahrádza priemyselné hnojivá

Použitím effeco by ZZ pri hnojení sa zabezpečí prísun organického substrátu do pôdy, ktorý vytvára vrstvu v ornici, podporujúcu zvýšenú aktivitu mikroorganizmov a nezameriava sa len na krátkodobú výživu pestovaných rastlín. Effeco by ZZ je 100%-ne prírodné, bez chemických prísad a bez škodlivých vplyvov na životné prostredie

Je vhodný pre biofarmy

Výsledkom aplikácie effeco by ZZ do pôdy je zvyšovanie úrodnosti obilnín postupnou fázou, kde sa najlepšie výsledky dosahujú v treťom roku po aplikácii biosubstrátu. Výsledky poľných skúšok a testov ukazujú pri menej kvalitnej pôde nárast v produkcii testovanej slnečnice, pšenice a kukurice až na dvojnásobok pôvodných výnosov.

Aplikácia

Najúčinnejší spôsob aplikácie je zapracovanie (zaoranie) peliet do 10 -15 cm koreňovej vrstvy pôdy. Najvhodnejšia je aplikácia v jesenných mesiacoch (aj v neskorých). Substrát vo forme peliet sa rozkladá postupne a jeho pôsobenie na regeneráciu pôdy je najintenzívnejšie v priebehu druhého roku po aplikácii. Spôsob aplikácie pre špecifické pôdne podmienky a špeciálne plodiny je vhodné konzultovať s našimi odborníkmi. Po základných laboratórnych analýzach zloženia pôdy a návrhu pestovaných plodín navrhneme ideálne množstvo a zloženie použitého effeco by ZZ pre aplikáciu.

This site is registered on wpml.org as a development site.