Obnovujeme
zdroje Zeme

Komplexné riešenie Biograda™

Ponúkame komplexný prístup k riešeniu problémov nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom, produkcie zelenej energie a k riešeniu degradácie pôdy. Bezodpadovým spracovaním biologicky rozložiteľného komunálneho a priemyselného odpadu, vrátane rastlinnej a živočíšnej výroby, poskytujeme nielen cennú službu lokálnym komunitám, aglomeráciám a priemyslu, ale súčasne vytvárame pridanú hodnotu v podobe zelenej energie a pôdneho regeneračného substrátu effeco by ZZ.

Tento projekt navyše prispieva k plneniu cieľov OSN pre udržateľný rozvoj. Spĺňa kritéria pre 7  z 15 cieľov celosvetového záujmu:

 

Cieľ 2: Svet bez hladu

Cieľ 7: Dostupná a čistá energia

Cieľ 9: Priemysel, Inovácie a Infraštruktúra

Cieľ 11: Udržateľné mestá a komunity

Cieľ 12: Zodpovedná spotreba a výroba

Cieľ 13: Ochrana klímy

Cieľ 15: Život na pevnine

Caption 1
Caption 1

Získajte naše know-how

Naše licenčné riešenia spracovania a zhodnotenia biologického odpadu sú dostupné aj pre vás. V prípade záujmu sa s vami radi podelíme o naše rokmi nadobudnuté skúsenosti a technológie, navrhneme vám závod, ktorý bude zodpovedať vašim lokálnym špecifikáciám, a spoločne tak prispejeme k ekologickému spracovanie biologického odpadu, regenerácii pôdy a produkcii čistej energie.

Ak chcete pomáhať prírode aj vo vašom regióne a máte záujem o získanie našich licenčných riešení, spojte sa s naším reprezentantom!

Kontakt

Pilotný závod

V auguste 2022 sme spustili úvodnú fázu nášho pilotného závodu zameranú na spracovanie kuchynského odpadu jeho hygienizáciou v Hornom Jatove. Ide o najmodernejšiu hygienizačnú linku na Slovensku na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Taktiež sa v závode spracúva mokrou fermentáciou biologicky rozložiteľný odpad, ktoré nie je potrebné hygienizovať.

Komplexná schéma
riešenia Biograda

Triedenie a spracovanie

Bioodpad triedime podľa toho, či je bezpečný na použitie v pôvodnom stave, alebo či je potrebné ho hygienizovať. Je potrebné ho triediť aj z hľadiska jeho iných parametrov a vlastností v súvislosti s jeho budúcim použitím buď pri suchej alebo mokrej fermentácii, priamej karbonizácii alebo použití ako zložky effeco by ZZ.

Pred ďalším spracovaním pevnej biomasy je potrebné ju mechanicky upraviť – vytriediť, rozomlieť a spracovať na prijateľnú frakciu.

Hygienizácia

Ak je biologický odpad považovaný za nebezpečný, musí byť podrobený sanitácii a hygienizácii.

Hygienizácia je proces, ktorý znižuje riziko biologických kontaminantov v bioodpade tak, aby bolo bezpečné používať ho v nasledujúcich procesoch. V procese je odpad zahrievaný na teplotu 70°C aspoň po dobu jednej hodiny tak, aby sa dosiahla zákonom stanovená hygienizácia.
Hygienizovaná biomasa, ktorá by bola priamo vhodná vhodnejšia na karbonizáciu alebo ako zložka effeco by ZZ je posielaná na sušenie. Počas sušenia oddelíme od biomasy zvyškový obsah vody. Zvyšná biomasa je posielaná na anaeróbnu digesciu.

Anaeróbna digescia

Počas procesu anaeróbnej digescie vzniká spolu s teplom aj bioplyn. Vzniknutý bioplyn môže byť použitý buď na výrobu elektrickej energie spaľovaním v kogeneračnej jednotke, alebo čistením, s následným vtláčaním do vysokotlakového rozvodu plynu. Alternatívou je aj jeho premena na CNG alebo LNG v závislosti od nastavenia výrobného zariadenia.

Sušenie

Počas sušenia oddelíme od biomasy zvyškový obsah vody.

Karbonizácia

Vysušená biomasa sa v tomto procese spaľovania bez prístupu vzduchu mení na biouhlie, ktoré je kategorizované podľa kvality vstupného materiálu.

Miešanie

Na výrobu substrátu effeco by ZZ sa používa niekoľko výživových zložiek spolu s biouhlím. Presný pomer je možné upraviť tak, aby dokonale vyhovoval potrebám konkrétnej pôdy a pestovaným produktom.

Peletizácia

Výslednú hmotu pôdneho substrátu effeco by ZZ meníme na ľahko používateľné agropelety balené do veľkoobjemových vakov alebo pre potreby malospotrebiteľov.

Videoprehliadka

Prejdite sa virtuálne po modernom závode Horný Jatov.

This site is registered on wpml.org as a development site.