Obnovujeme
zdroje Zeme

Spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Meníme odpad na odpovede

Problematika odpadového hospodárstva patrí k najväčším výzvam životného prostredia na Slovensku. Miera recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku je jedna z najnižších v EÚ a skládkovanie je stále dominantná forma nakladania s odpadom.

Odpad a nesprávne nakladanie s ním pritom zaťažuje životné prostredie dvakrát. Priamy vplyv má jeho uskladňovanie a prípadná hrozba kontaminácie prostredia, sekundárna záťaž je v podobe tlaku na využívanie nových zdrojov, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch neobnoviteľné.

S cieľom znižovať záťaž na životné prostredie a využívať biologický odpad komplexne, ponúkame službu zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov v súlade s legislatívou SR a cieľmi nariadenia ES.

Cieľom je spracovať biologicky rozložiteľný odpad/biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pri plnej ročnej kapacite výrobného zariadenia až do výšky 100 000 ton a tiež 30 000 ton živočíšneho hnoja. Zhodnotením týchto vstupov dokážeme v našom závode vyprodukovať 20 000 ton patentovaného regeneračného biouhlíkového substrátu s výživovou zložkou – Effeco.

Spádová oblasť pre spracovanie odpadov

V našom závode dokážeme spracovať

  • Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva
  • Separovaný zmesový komunálny odpad
  • Priemyselný biologický odpad
  • Odpad zo živočíšnej výroby
  • Kuchynský odpad z miest a obcí
  • Odpady z ČOV

 

 

Kontakt

This site is registered on wpml.org as a development site.